(515) Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái

Thí nghiệm và kiểm định xây dựng; Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng; Tư vấn giám sát xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát địa hình địa chất công trình
 

Các phòng thí nghiệm khác