(287) Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Tiến Tuấn

Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...
Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.
 

Các phòng thí nghiệm khác