(425) Trung tâm Kiểm định Quy hoạch xây dựng Đăk Nông

Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...
  • Kiểm định chất lượng cấu kiện, vật liệu xây dựng và công trinh xây dựng;
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác kiểm định chất lượng xây dựng; cung cấp số liệu, thông tin, các chương trình phần mềm xây sựng và các tài liệu về hệ thống quy chuẩn xây dựng.
  • Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng.
  • Tư vấn khảo sat địa chất, thủy văn, địa hình phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng.
  • Tư vấn kiểm tra thiết kế, dự toán các công trình xây dựng.
  • Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.
  • Quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy định.
 

Các phòng thí nghiệm khác