(109) Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa

Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Thủy lợi...
  • Kiểm định, giám định, kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chúng nhận đủ điều kiện về chất lượng công trình xây dựng;
  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng;
  • Tư vấn lập dự án đàu tư xây dựng;
  • Thẩm tra thiết bị kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng;
  • Giám sát thi công các công trình xây dựng;
  • Tư vấn quản lý dự án;
  • Tư vấn khảo sát địa chất địa hình. Quan trắc biến dạng công trình. Nén tĩnh , thử tải cọc và nền;
  • Tư vấn quản lý chi phí ĐTXD;
  • Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh Thanh Hóa và giám đốc Sở Xây dựng giao
 

Các phòng thí nghiệm khác