Danh sách chương trình đào tạo

Lọc danh sách chương trình đào tạo

Từ khóa:   Lọc ngay
TTTên chương trình đào tạo
1

Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
2

Hướng dẫn áp dụng công cụ 5S nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp

Hướng dẫn áp dụng công cụ 5S nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp
3

Chuyên gia đánh giá nội bộ 5S tại doanh nghiệp

Chuyên gia đánh giá nội bộ 5S tại doanh nghiệp
4

Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hệ thống cho Thư ký ISO 2001:2015

Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hệ thống cho Thư ký ISO 2001:2015
5

Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 12001:2015

Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 12001:2015