Mô hình sản xuất

Mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM

Cơ sở của phương pháp TQM là ngăn ngừa sự xuất hiện của các khuyết tật, trục trặc về chất lượng ngay từ đầu. Sử dụng các kỹ thuật thống kê, các kỹ năng của quản ...

Mô hình cải tiến năng suất toàn diện PMS

Quản lý hiệu quả là thuật ngữ dùng để mô tả các quá trình thiết lập bởi một tổ chức để đảm bảo mọi nhân viên đều nắm bắt được khối lượng công việc dự kiến ...

Mô hình kinh doanh xuất sắc BE

Kinh doanh xuất sắc thường được mô tả như những hoạt động xuất sắc trong quản lý tổ chức và đạt được nhiều kết quả, tất cả đều dựa trên một tập hợp các nguyên tắc ...

Mô hình sản xuất tinh gọn Lean

Lean (Tinh gọn) là phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí (wastes) trong ...