Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9366-2:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9366-2:2012
Số hiệu TCVN 9366-2:2012
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Người ký Bộ KH&CN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ
Loại văn bản Tiêu chuẩn quốc gia
Tài liệu đính kèm TCVN93662_2012
TCVN 9366-2:2012 được chuyển đổi từ TCXD 237:1999 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9366-2:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

Các văn bản liên quan