Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Số hiệu QCVN162017
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Người ký Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Tài liệu đính kèm QCVN162017
QCVN 16:2017/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD.

QCVN 16:2017/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo theo Thông tư số ……/2017/TT-BXD ngày ….. tháng ..… năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 

Các văn bản liên quan