(695) Công ty cổ phần kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Dịch vụ giám định thương mại; - Phân tích, thử nghiệm nguyên vật liệu và cấu kiện xây dựng; - Tư vấn đầu tư xây dựng; - Quản lý dự án đầu tư; - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; - Đánh giá tác động môi trường; - Thiết kế xây dựng công trìn
 

Các phòng thí nghiệm khác