(735) Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn xây dựng

Dân dụng, Công nghiệp, Vật liệu xây dựng
Thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ; Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Giám sát thi công công trình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình: dân dụng, công nghiệp và giao thông; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Giám sát thi công công trình thủy điện; Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình; Kiêm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.
 

Các phòng thí nghiệm khác